FİGÜRLER

MEHDI AFRADI

MEHDI AFRADI

İRAN

SERGEY SAVILOV

SERGEY SAVILOV

RUSYA

VALTER JANO

VALTER JANO

SLOVAKYA

SEYRAN CAFERLI

SEYRAN CAFERLI

AZERBAYCAN

MAKHMUDJON ESHONKULOV

MAKHMUDJON ESHONKULOV

ÖZBEKİSTAN

LUCIANO KAYSER VARGAZ

LUCIANO KAYSER VARGAZ

BREZİLYA