KMSPico 2024 Download | For Windows 11, 10, 8 & Office

TÜZÜK

Kamu Yararına Derneklerdendir.

“Karikatürcüler Derneği İç İşleri Bakanlığının teklif yazıları ve Danıştay İdari İşler Kurulunun kararları üzerine 2908 sayılı Dernekler Kanununun 59. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 20/12/1991 tarihinde Kamu Yararına Dernek olarak kabul edilmiştir. ”

11 ocak 1992 sayı: 21103
Karar sayısı: 91/2557


Derneğin Adı Madde. 1 Derneğin adı, Karikatürcüler Demeği’dir.

Derneğin Merkezi Madde. 2 Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştimıek için, demekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

Madde. 3 Derneğin amacı, karikatür sanatmm gelişmesine ve üyelerinin bu gelişmelerden haberdar edilip, eğitilmelerine yardım etmektir.

Madde. 4 Bu amacı gerçekleştirmek için, demekçe sürdürülecek çalışma konulan ve çalışma biçimleri şunlardır,

a- Üyelerinin mesleki gelişme ve eğitimlerini sağlamak.
b- Üyelerinin çalışma koşullarının düzenlenmesine yardımcı olmak.
c- Karikatür ve mizah tarihinin belgelerini toplamak, bir karikatür arşivi ve karikatür müzesi kurmak,
d- Üyelerini, ulusal ve uluslararası yanşmalardan haberdar etmek; dış ülkelerde Türk karikatürünü ve karikatürcülerini tanıtmak,
e- Anadolu hasını ile ilişkiler kurmak; desteklemek. Bu yolda, üyelerinin karikatürlerinin yerel basında yaymılanmasını özendirmek,
f- Üyelerinin yapıtlarw basmak, yaymak, toplu karikatür antolojileri hazırlamak,
g- Her türlü ajans, sendika, dergi, gazete ve demek ile ilişkiler kurarak, karikatür sanatının ve üyelerinin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak,
h- Yurt içi ve yurt dışında gezici sergiler düzenlemek; bu sergilere Türk karikatürünü temsilen üye göndermek,
i- Üyeleri arasında, mesleki görgüyü arttırmak amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı toplu geziler düzenlemek,
j- Uluslararası yarışmalar düzenlemek, bu konuda gerekirse Kültür ve Turizm Bak.liğı ile Basın Yayın Genel Müdürlüğünden destek sağlamak, k- Yurt içinde yarışmalar düzenlemek,
I- Üyelerinin film, televizyon, dergi, gazete reklam, afiş, plastik sanatlar ve resimli roman dallarmda çalışma olanaklarını araştırmak ve bunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, m-Üyelerinin ve karikatürle ilgilenenlerin sanatsal gelişimlerini sağlamak amacıyla açık oturum, sergi, konferans, sempozyum, panel, toplantı ve gösteriler düzenlemek; gazete, dergi, kitap, bülten ve broşürler hazırlamak; temsil, konser ve eğlenceler tertip etmek, n-Türk karikatüriinün 100 yılı aşkın devrimci geleneği doğrultusunda her zamanki gibi halktan yana gelişip ilerlemesini kollamak.

Dernek Kurucuları Madde. 5 Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslekleri, ikametgahları ve tabiiyetleri aşağıdadır:

Semih Balcıoğlu, karikatürcü, Ihlamur yolu Göl Apt. 16/4 Nişantaşı, T.0 vatandaşı; Turhan Selçuk, karikatürcü Esentepe Gazeteciler Mah, Sağlamfikir Sok, 23 Levent, T.0 vatandaşı; Ferit öngören, karikatürcü, Cemil Topuzlu Cad, 32/13 Ciftehavuzlar, Kadıköy, T C. vatandaşı

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkartılmanın şart ve şekilleri

Üye Olma Hakkı Madde. 6 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş ve karikatürcü olan herkes demeğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar Türk Vatandaşlarmda aranan koşullardan başka, Türkiye’de ikamet hakkına da sahipseler üye olabilirler. Mizah ve karikatürler ilişkili, bu sanata ve derneğe yararlı olabilecek kişiler , genel kurul kararı ile “fahri üye” olabilir ve fahri üyelikten çıkanlabilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Yönetim kurulu,üyelik başvurularını, kabul ya da red ettiğini belirten bir yazıyla başvuru sahibine bildirir.

Üyelikten Çıkma Madde. 7 Üye, demekten ayrılmak istediğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmekle üyelikten çıkmış olur

Üyelik-ten Cıkarılma Madde 8 Derneğin tüzükte belirtilen amaçlarına aykırı hareket eden ve disiplin kurulunca üyelikten çıkartma cezası verilen üyeler disiplin kurulunun vereceği kararm yönetim kurulu tarafından incelenerek onanması ve genel kurulun kararı ile ; derneğe üye olma hakkuu kaybedenler de yönetim kurul.ca üyelikten çıkaruhrlar.

Üyelerin Hakları Madde 9 Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Demek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamam Madde 10 Kuruluş Şekli: Genel kurul, demek tüzüğüne göre, genel kurala katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur

Toplama Zamanı Madde 11 Genel kurul, iki yılda bir Nisan ayında olağan toplantı yapar. Toplantuun çağrı usulü, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü ve toplantıda görüşülecek konular Türk Medeni Kanunu ve Demekler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca düzenlenir.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri Madde. 12 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a- Yönetim kurulunu seçmek,
b- Denetim kurulunu seçmek,
c- Yönetim ve denetim kurulları raporlamun görüşülmesi ve ibra edilmesi,
d- Yönetim kuruhmca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,
e- Demek için taşınmaz alan ve satımı konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
g- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya aynlması,
h- Derneğin feshedilmesi,
i- Mevzuatta ve tüzükte, genel kumlca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri Madde 13 Organlarm seçimi sırasında gizli oy, açık sayım yöntemi uygulanır. Genel kurulda görüşülen önerilerin oylaması açık yapılır. Gizli ya da açık oylamada, geçerli oyların yandan bir fazlasum erişen aday ya da öneri kazanmış veya kararlaştmlmış olur.

Yönetim , Denetleme ve Disiplin Kurullannm Görev ve Yetkileri, ne suretle seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı
Yönetim Kurulu: Madde. 14 Yönetim Kurulu, genel kurulca beş asil ve beş yedek üye olarak gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kumlu aşağıdaki hususları yerine getirin

a- Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b- Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularma yetki vermek,
c- Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
d- Türk vatandaşı olmayanlann dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülkü amirliğine bildirmek,
e- Demek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve tasmmazIar üzerinde ayni hak tesis etmek, dernek tüzüğüntin ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

Yönetim kumlu, kendi içinden bir başkan, bir yaanan ve bir de sayman seçerek görev bölümü yapar. Yönetim kumlu, en az ayda bir kez demek ikametgalunda, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır Yönetim Kurulu, üye tam sayısnam yandan bir fazIasuun hazır bulunuşu ile toplanır Kararlar oy çokluğu ile alınır Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır Yönetim kumlu, tüzükte belirtilen dernek amaçlarını gerçekleştirecek her türlü kararı alır ve yürütür

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması Madde 15 Yönetim Kumlu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye taınsayısmm yansmdan aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ya da denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır Çağınnın yapılmaması halinde, demek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasmdan seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamalcla görevlendirir.

Denetleme Kumlu Madde 16 Denetleme kumlu, genel kurulca üç asil ve üç yedek üye olarak gizli oyla seçilir. Bu kurul, demeğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığmı yılda bir kez denetler ve sonuçlanru bir rapor halinde genel kurula sunar.

Disiplin Kumlu Madde 16 a Disiplin Kumlu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, derneğin amaçlarına aykırı ve aleyhinde faaliyette bulunan üyeler hakkında, Yönetim Kurulu’nun disiplin kovuşturması isteği üzerine, iiyeyi taahhütlü mektupla davet etmek ve gelenlerin savunmasını almak, gelmeyenler hakkındaki evrakı yokluklarında inceleyip en geç 30 gün içinde karara bağlamak suretiyle , fiillerinin nitelik ve önem derecelerine göre uyarma ve çıkarına cezası verir. Kararları yönetim kumlu yürütür. Disiplin Kumlu, üye tam sayısnam en az 2/3’si ile toplarur ve üye tam sayısırun salt çoğunluğu ile karar verir. Disiplin Kumlu Başkan ve Üyeleri, kendi haklarında yürütülen soruşturmalara kaolamazlar.

Başka Organlar Madde. 17 Demekte başka organlar da kurulabilir. Ancak, bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi Madde. 18 Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kumlu başkanı tarafından, yönetim, denetleme ve disiplin kurallarına ve diğer organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametgahlaar demek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Şube: Madde 19 Derneğin şubesi yoktur. Demek karikatardilerin çoğaldığı illerde temsilcilikler oluşturabilir. Dernek yönetim kurulu uygun göreceği kişileri temsilci olarak görevlendirir. Temsilcilikler karar alamaz yalnızca yönetim kurulunun aldığı kararların uygulanmasına yardım ederler.

Yıllık Aidat Tutarı Madde. 20 Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat tutarı 50,00 TL dır. Demeğe ilk giriş ödentisi ise 250,00 TL dır.

Derneğin Gelir Kaynakları Madde. 21 Derneğin gelir kaynakları şunlardır: a- Üye aidatlan, b- Demekçe yapılan yaymlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerinden elde ettiği gelirler, e- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, d- Bağışlar ve yardımlar, e- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ya da diğer kuruluşlardan yardım almak için önce İçişleri Bakanlığı’ndan izin almak durumundadır

Borçlanma usulleri Madde 21

a Demek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşdanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Yardım Kabul Edilemeyecekler Madde 22 Demek; siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalaarndan ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunmaz

Defter ve Kayıtlar Madde. 23 Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar, a- Üye Kayıt Defteri: Demeğe girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere yazılır. b- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılı ve karar altları başkan ve üyelerce imzalamr. c- Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sayısı ile bu deftere kaydedilir. d- Gelir ve Gider Defteri: Demek nammu alınan tüm paralarm almrnklan ve harcanan paranm da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. e- Bütçe, kesin hesap ve Bilanço Defteri. f- Demirbaş Defteri. Bu defterlerin noterce tasdikli olmaları zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul Madde 24 Demek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Demek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler almdı belgesi yerine geçer. Almrn belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Demek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastılar. Alındı belgelerinin şekli, basarrılması, onaylanması ve kullamlması ile demek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda yönetmelik hükümleri esas alma.

Dernek gelirlerini toplayarak kişiler yönetim kumlu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi diizenlenir.

Derneğin iç Denetim Şekilleri Madde. 25 Derneğin içdenetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Tüzük Değişikliği Madde. 26 Tüzük, olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konularak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri üyelere bildirilmek koşulu ile değiştirilebilir. Tüzük değişikliğinde genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıhyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır.

Fesili Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli Madde. 27 Derneğin fanhi kararı, genel kurulun yetkisindedir. Fesih kararı için, ilk toplantıda Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması &romanda, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Pesihe ilişkin kararm, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Derneğin fanhi halinde, malvarlığı İstanbul Gazeteciler Cemiyetrne kalır tanfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır

Türk Medeni Kanunun Uygulanması Madde. 28 Demek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda ise Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.